اصانلو،اسوه ایستادگی

به بهانه روز جهانی کارگر اول ماه می http://www.rahesabz.net/story/14698/?fbclid=IwAR19J2CXTvYdpziLLJzQnnGf5UkHTw2PM00zZ1nC3Ri2GTp4EzgcnGIasAw علی ایزدی ، راه سیز می ۲۰۱۰         اظهارعجزنزد ستمگر ز ابلهی است            اشک کباب موجب

...