به یاد امیرانتظام، که حسرت شنیدن یک آخ را بردل دشمنش نهاد 

علی ایزدی https://www.zeitoons.com/103320?fbclid=IwAR3Q8mz_XHbisgwcki1kto17b2W8nCS6r-9fkJh-iKEPcJ0PcO1onsJcRWo چهار سال از خاموشی عباس امیرانتظام، مردی که چنان باوری به روشنی آزادی داشت که بدان امید بیش ازدودهه ازعمرش را در

...

ازدریفوس وماندلا تا امیرانتظام

علی ایزدی https://news.gooya.com/2022/07/post-66212.php?fbclid=IwAR2H9I1zncFKpjO5tjA9y–KMhYOkc-Y6ttMzTwseVgi5nD5osYTotWXQAg عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر،اولین حقوقدانی بود که موافقت کرد تا عهده داروکالت عباس امیرانتظام درشرایطی تاریک وخطیرباشد.

...

به یاد امیرانتظام، که حسرت شنیدن یک آخ را بردل دشمنش نهاد علی ایزدی https://www.zeitoons.com/103320?fbclid=IwAR3Q8mz_XHbisgwcki1kto17b2W8nCS6r-9fkJh-iKEPcJ0PcO1onsJcRWo

...

بنی‌صدر، اولین و آخرین رئیس‌جمهور ایران

علی ایزدی https://www.zeitoons.com/91933 آیت‌الله‌زاده‌ای که مغضوب آیت‌الله شد، سرانجام پس از ۴۰ سال تبعید در غربت روز ۱۷ مهرماه درپاریس درگذشت. دکتر بنی صدر که

...

خون به خون شستن محال است ومحال

https://www.zeitoons.com/91550 در حاشیه بازداشت توماج صالحی و یادداشت «استعاره معنا را می سازد» نوشته طاها پارسا علی ایزدی تاریخ نشان داده که اساسأ قدرت سیاسی

...

عباس امیرانتظام اززبان همسرش درسومین سالگرد تیر۱۴۰۰

...

مصاحبه با عبدالعلی بازرگان درسومین سالگرد عباس امیرانتظام تیر۱۴۰۰

...

تقی رحمانی درسومین سالگردعباس امیرانتظام تیر۱۴۰۰

...

محمد جعفری درسومین سالگرد عباس امیرانتظام

...

مصاحبه با رضا مسموعی، سومین سالگرد عباس امیرانتظام تیر۱۴۰۰

...