اصانلو،اسوه ایستادگی

به بهانه روز جهانی کارگر اول ماه می http://www.rahesabz.net/story/14698/?fbclid=IwAR19J2CXTvYdpziLLJzQnnGf5UkHTw2PM00zZ1nC3Ri2GTp4EzgcnGIasAw علی ایزدی ، راه سیز می ۲۰۱۰         اظهارعجزنزد ستمگر ز ابلهی است            اشک کباب موجب

...

استقلال و ایستادگی اسطوره آوازایران

 علی ایزدی، سایت دگرباوران اکتبر۲۰۲۰، مهر۱۳۹۹ https://degarbavaran.blogspot.com/2020/10/blog-post_52.html?m=1&fbclid=IwAR1hvs9y6o_6SoNW_70ZmjVxbZxFevESX8QQmg9d0jNpA2VzzKMZbE0Oywo استاد محمدرضا شجریان که می گفت “من دچارخفقانم،من به تنگ آمده ام” سرانجام مردم خویش راتنها گذاشت.شجریان تنها

...