آقای ف.‌ م. سخن یک ذره بیشتر به آداب انتقاد پایبند باشید!

علی ایزدی  ، گویا نیوز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ https://news.gooya.com/2018/12/post-21675.php توئیت تحقیرآمیز اخیر آقای عطاء الله مهاجرانی در باره نظرات شاهزاده رضا پهلوی و به دنبال

...