گزارشات تصویری

 مصاحبه ابراهیم نبوی با ابوالحسن بنی صدر