بایگانی های ماهیانه: آوریل 2016

کنش کروبی، کریمانه یا نانجیبانه؟

گویا نیوز  30 فروردین 95
علی ایزدی

باید نامه کروبی را کنشی کریمانه در مقابله با استبداد حاضر دانست، نجابتی در مقابل نانجیبی خامنه‌ای که به گذشته او بر نمی‌گردد و ریشه قدرتش را به زیر سوال نمی‌برد و ازسوئی باز هم بواسطه‌‌ همان نجابت، کروبی از امام خود دراینجا نیز به خوبی یاد می‌کند! و به درستی خامنه‌ای را نتیجه طبیعی عملکرد آقای خمینی نمی‌بیند

ادامه