بایگانی های ماهیانه: آوریل 2015

سخنی با آیت الله های شیعه

www.nurizad.info

 محمد نوری زاد

فیلم کوتاه: سخنی با آیت الله های شیعه

دیروز در ایلام به تماشای غار یا تنگه ی طبیعی ” زینگان” رفتم. در باره ی شگفتی و زیبایی و طراوت و نشاط انگیزیِ این تنگه هر چه بگویم کم گفته ام. بویژه این که شما مجبورید مسافتی را در دل این غار پای در آب روان بگذارید و در جهت مخالف جریان آب راه بروید. ادامه