سخنی با آیت الله های شیعه

www.nurizad.info  محمد نوری زاد فیلم کوتاه: سخنی با آیت الله های شیعه دیروز در ایلام به تماشای غار یا تنگه ی طبیعی ” زینگان” رفتم.

...