در مخالفت باحکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی

سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ – 26 فوریه 2013 hbzadeh@btinternet.com www.iran-emrooz.net حسین باقرزاده دوستی ایمیل زده بود که: «برنامه صفحه اخر صدای امریکا در ۲۲ فوریه

...

همزمانی بن‌بست رژيم و اپوزيسيون

 کورش عرفانی http://news.gooya.com/politics/archives/2014/05/179810.php در شرايط کنونی، هم رژيم جمهوری اسلامی و هم شوربختانه اپوزيسيون آن، هردو، به بن‌بست رسيده‌اند. اين که شرايط هم به‌طور کيفی

...