وزارت اطلاعات حافظ حکومت یا مأمن مردم ؟

http://www.rahesabz.net/story/73259/ علی ایزدی , جرس  تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۱:۳۰ بعد از ظهر با خواست دستگاه اطلاعاتی ، مردم ناخواسته در مقابل هم

...

مصاحبه با دکتر ابوالحسن بنی صدر انتخابات خرداد ـ92

http://www.youtube.com/watch?v=vR1VGphzV74 دکتر ابوالحسن بنی صدر ،  علی ایزدی   پاریس   28  می  2013

...

سعید مدنی و جامعه غیر مدنی

علی ایزدی   جرس تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۰:۰۸ بعد از ظهر http://www.rahesabz.net/story/72509/ مقایسه جرم و محکومیت سعیدِ قاتلِ مطبوعات با سعیدِ حامی

...