نوبت آگاهی و صداقت است، نه؟!

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/03/102620.php نوبت آگاهی و صداقت است، نه؟! پاسخ حسن يوسفی اشکوری به ادعاهای مطرح شده در مقاله محمدرضا شکوهی‌فرد روز سه شنبه دهم فروردين ۸۹

...