بایگانی های ماهیانه: مارس 2010

نوبت آگاهی و صداقت است، نه؟!

http://news.gooya.com/politics/archives/2010/03/102620.php

نوبت آگاهی و صداقت است، نه؟!

پاسخ حسن يوسفی اشکوری به ادعاهای مطرح شده در مقاله محمدرضا شکوهی‌فرد

روز سه شنبه دهم فروردين ۸۹ مقاله ای با عنوان «نوبت عاشقی، آقای کديور من جواب می خواهم، حق يا مصلحت؟» از شخصی به نام محمدرضا شکوهی فرد در سايت گويا منتشر شده که نويسنده در آن مقاله يا نامه سرگشاده نامی نيز از من برده و البته نسبت های نادرستی نيز متوجه من کرده است. گرچه مخاطب اصلی نامه دوست دانشمند و متفکر ارجمند جناب دکتر محسن کديور است اما از آنجا که سخنان انتقادی جناب شکوهی فرد دربارة اينجانب ناروا و تحريف بخشی از تاريخ و واقعيت صدر انقلاب است، ناچار برای روشن شدن ذهن خوانندگان و خود ايشان پاسخی به دعاوی ايشان تقديم می کنم. صد البته جناب کديور، در صورتی که صلاح بداند، خود به مدعيات نويسنده پاسخ خواهند داد.

ادامه